Account: Guest Login as user
Clan - DeathSpell.
Name Use time Last Login Class  
1 Renamedd356286 28d. 6h. 2023-Jul-01 Cardinal -
2 CarlaDreams 927d. 19h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
3 VOLDEN 57d. 17h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
4 JIeccb 60d. 21h. 2023-Jul-16 Cardinal -
5 Olimpusik 705d. 18h. 2023-Oct-01 Hierophant -
6 BAHIURA 389d. 15h. 2023-Oct-01 Shillien Saint -
7 CIUBUK 778d. 1h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
8 VOOLK 238d. 18h. 2023-Oct-01 Titan -
9 MARWA 474d. 8h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
10 MEAU 617d. 18h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
11 LadyMa 21d. 8h. 2023-Jul-16 Cardinal -
12 RGCsus 10d. 6h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
13 Shareel 92d. 13h. 2023-Jul-01 Spectral Dancer -
14 OverI 132d. 11h. 2023-Jul-01 Dominator -
15 MaJly 100d. 17h. 2023-Jul-01 Elemental Master -
16 darkmagx15 408d. 14h. 2023-Jul-01 Storm Screamer -
17 GIEBRI 564d. 15h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
18 ERINA1 148d. 8h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
19 MEAU1 146d. 12h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
20 VAVAN1 147d. 19h. 2023-Oct-01 Hierophant -
21 CUBUK1 155d. 5h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
22 GABRI1 147d. 3h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
23 KRUD1 101d. 17h. 2023-Oct-01 Soultaker -
24 PPII 29d. 22h. 2023-Oct-01 Soultaker -
25 IIPP 32d. 8h. 2023-Oct-01 Soultaker -
26 PPIIP 25d. 19h. 2023-Oct-01 Soultaker -
27 BISHU 19d. 7h. 2023-Oct-01 Soultaker -
28 BIISHU 14d. 14h. 2023-Oct-01 Soultaker -
29 GLARA 17d. 15h. 2023-Oct-01 Soultaker -
30 GLACA 18d. 4h. 2023-Oct-01 Soultaker -
31 PPLIRA 23d. 8h. 2023-Oct-01 Soultaker -
32 GOLKON 27d. 14h. 2023-Oct-01 Soultaker -
33 FLITHI 16d. 18h. 2023-Jul-16 Soultaker -
34 PPBAZ 18d. 12h. 2023-Oct-01 Soultaker -
35 HEVEN3 46d. 9h. 2023-Oct-01 Titan -
36 ERIIINA 47d. 2h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
37 MEAAU 46d. 7h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
38 VAAVAN 45d. 17h. 2023-Oct-01 Hierophant -
39 CUUBUK 52d. 20h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
40 GAEBRI 45d. 8h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
41 ERIINA 655d. 15h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
42 Sellix 72d. 22h. 2023-Jul-01 Ghost Hunter -
43 Kemeron 111d. 8h. 2023-Jul-01 Sword Muse -
44 EREOMA 40d. 4h. 2023-Oct-01 Elemental Master -
45 DATSENT 35d. 0h. 2023-Oct-01 Titan -
46 MARRWA 42d. 7h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
47 ERIINKA 34d. 23h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
48 KITSMEAU 35d. 1h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
49 ISTORIK 35d. 6h. 2023-Oct-01 Hierophant -
50 CIUBUKIS 37d. 10h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
51 GEBRIS 35d. 15h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
52 HIVVEN 26d. 8h. 2023-Oct-01 Titan -
53 MARWWA 31d. 18h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
54 IRIINKA 26d. 18h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
55 MEIU 26d. 20h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
56 EARIK 26d. 21h. 2023-Oct-01 Hierophant -
57 CIIUBIK 28d. 21h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
58 GEEBRI 26d. 10h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
59 LYLEA 13d. 20h. 2023-Oct-01 Cardinal -
60 HOIVEN 21d. 12h. 2023-Oct-01 Titan -
61 MAORSA 24d. 11h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
62 EIRINKA 20d. 22h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
63 MLIIU 21d. 1h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
64 VOIVAN 21d. 2h. 2023-Oct-01 Hierophant -
65 GAMBRI 21d. 8h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
66 CIUBIK 23d. 4h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
67 tjttj 79d. 23h. 2023-Jul-16 Dreadnought -
68 LONNG 10d. 2h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
69 NLONG 13d. 19h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
70 KILONG 8d. 6h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
71 xKnockOuTx 9d. 14h. 2023-Oct-01 Titan -
72 xKickax 9d. 4h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
73 xMy3blkAx 9d. 4h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
74 xBoogYx 9d. 15h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
75 x6aPaHx 15d. 2h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
76 xPoPPinSx 8d. 20h. 2023-Oct-01 Hierophant -
77 xDoDeeKx 6d. 18h. 2023-Oct-01 Soultaker -
78 zKnockOuTz 11d. 20h. 2023-Oct-01 Titan -
79 zKickaz 23d. 20h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
80 zMy3bIkaz 26d. 0h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
81 zBoogYz 32d. 1h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
82 z6aPaHz 45d. 3h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
83 zPoPPinSz 32d. 10h. 2023-Oct-01 Hierophant -
84 zDoDeeKz 24d. 2h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
85 zELeEEz 22d. 1h. 2023-Jul-29 Evas Saint -
86 Fredy 64d. 21h. 2023-Jul-01 Titan -
87 Kotsumon 54d. 18h. 2023-Jul-01 Arcana Lord -
88 Zongi 60d. 17h. 2023-Jul-01 Sword Muse -
89 BDarky 60d. 19h. 2023-Jul-01 Spectral Dancer -
90 SH1K 59d. 12h. 2023-Jul-01 Shillien Templar -
91 Bafer001 64d. 11h. 2023-Jul-01 Doomcryer -
92 NKR01 61d. 12h. 2023-Jul-01 Soultaker -
93 HORSEAN 6d. 6h. 2023-Oct-01 Titan -
94 ERINOKA 6d. 9h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
95 MIURMUR 6d. 5h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
96 VOLIKAN 6d. 3h. 2023-Oct-01 Hierophant -
97 CEAIBUK 6d. 8h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
98 GOIEBRI 6d. 6h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
99 DRUUM 7d. 12h. 2023-Oct-01 Titan -
100 NIEVA 7d. 12h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
101 MIIIIU 6d. 19h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
102 KLUUN 7d. 8h. 2023-Oct-01 Hierophant -
103 CEOIBUK 7d. 7h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
104 GEOBRI 8d. 16h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
105 ARIIDON 27d. 13h. 2023-Oct-01 Grand Khavatari -
106 BALAUR 89d. 18h. 2023-Jul-16 Fortune Seeker -
107 HORIEST 79d. 21h. 2023-Oct-01 Titan -
108 ERINUS 7d. 15h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
109 MELAINA 62d. 13h. 2023-Oct-01 Soultaker -
110 CLAUDIA 17d. 11h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
111 LOININ 13d. 16h. 2023-Oct-01 Hierophant -
112 BAHYRA 33d. 6h. 2023-Jul-16 Shillien Saint -
113 KOTIIEA 40d. 17h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
114 LARKA 25d. 10h. 2023-Sep-04 Fortune Seeker -
115 KYBYK 14d. 17h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
116 NOOI 4d. 8h. 2023-Oct-01 Titan -
117 KLEEA 4d. 0h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
118 KIITEA 4d. 0h. 2023-Oct-01 Arcana Lord -
119 VOVIIK 4d. 0h. 2023-Oct-01 Hierophant -
120 CIIUBIIK 4d. 3h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
121 GAABRII 4d. 4h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
122 XXMEEN 7d. 14h. 2023-Oct-01 Soultaker -
123 Obratka 16d. 1h. 2023-Jul-16 Adventurer -
124 SALVEEA 17d. 18h. 2023-Jul-16 Fortune Seeker -
125 MARWAII 17d. 14h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
126 LAENNA 19d. 1h. 2023-Jul-22 Shillien Saint -
127 DAEWWIN 4d. 22h. 2023-Oct-01 Soultaker -
128 VURKAN 22d. 10h. 2023-Oct-01 Titan -
129 ELVVINA 17d. 22h. 2023-Oct-01 Shillien Templar -
130 IURCKA 17d. 23h. 2023-Oct-01 Hierophant -
131 RADON 16d. 4h. 2023-Jul-22 Soultaker -
132 DARVIIN 5d. 21h. 2023-Jul-22 Grand Khavatari -
133 CLOGNEX 2d. 15h. 2023-Oct-01 Spectral Dancer -
134 COGDNEX 3d. 3h. 2023-Oct-01 Sword Muse -
135 MOIMEAU 2d. 18h. 2023-Oct-01 Warlock -
136 EAKRUD 20d. 5h. 2023-Jul-16 Fortune Seeker -
137 HEVEN 157d. 8h. 2023-Sep-25 Fortune Seeker -
138 T1RI 2d. 11h. 2023-Jul-01 Grand Khavatari -
139 BLONG 0d. 14h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
140 4qua 110d. 10h. 2023-Jul-10 Mystic Muse -
141 XLONG 0d. 14h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
142 SeraphimII 14d. 13h. 2023-Jul-01 Elemental Master -
143 SLONG 0d. 15h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
144 LUYLA 9d. 9h. 2023-Jul-16 Cardinal -
145 FredyII 3d. 2h. 2023-Jul-01 Titan -
146 FredyIII 2d. 10h. 2023-Jul-01 Titan -
147 PLONG 0d. 17h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
148 BILONG 0d. 22h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
149 JOLONG 0d. 21h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
150 SAMIRA2 15d. 9h. 2023-Oct-01 Doomcryer -
151 SH1KII 4d. 8h. 2023-Jul-01 Shillien Templar -
152 SAMIRA1 15d. 17h. 2023-Jul-22 Doomcryer -
153 Bafer002 3d. 5h. 2023-Jul-01 Doomcryer -
154 SPPII 2d. 14h. 2023-Jul-01 Hierophant -
155 SH1KIII 2d. 1h. 2023-Jul-01 Shillien Templar -
156 SPPI 32d. 19h. 2023-Jul-01 Hierophant -
157 SH1KIV 7d. 19h. 2023-Jul-01 Shillien Templar -
158 ZongiIII 2d. 16h. 2023-Jul-01 Sword Muse -
159 BDarkyIII 2d. 13h. 2023-Jul-01 Spectral Dancer -
160 BDarkyII 5d. 14h. 2023-Jul-01 Spectral Dancer -
161 Bafer003 3d. 16h. 2023-Jul-01 Doomcryer -
162 ZongiII 4d. 9h. 2023-Jul-01 Sword Muse -
163 NKR02 3d. 15h. 2023-Jul-01 Soultaker -
164 KotsumonII 2d. 6h. 2023-Jul-01 Arcana Lord -
165 NKR03 2d. 5h. 2023-Jul-01 Soultaker -
166 KotsumonIII 2d. 20h. 2023-Jul-01 Arcana Lord -
167 Kamalelka 59d. 12h. 2023-Jul-01 Soul hound -
168 Arch3s 56d. 8h. 2023-Jul-01 Judicator -
169 P1ligrim 2d. 20h. 2023-Jul-01 Judicator -
170 ZongiIV 7d. 14h. 2023-Jul-01 Sword Muse -
171 BDarkyIV 7d. 14h. 2023-Jul-01 Spectral Dancer -
172 OroHek77 1d. 10h. 2023-Sep-24 Bounty Hunter -
173 Dwarf15 72d. 21h. 2023-Jul-01 Fortune Seeker -
174 Renamedh85927x 52d. 21h. 2023-Jul-01 Elder -
175 Felimir 10d. 18h. 2023-Jul-01 Spellsinger -
176 Hephaestusx15 19d. 13h. 2023-Jul-01 Bounty Hunter -
177 HIVEN 452d. 16h. 2023-Oct-01 Titan -
178 Azart4 5d. 17h. 2023-Jul-01 Shillien Knight -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб DeathSpell Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG

Players:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 sonex
  • 05 AJIBEHA
  • 06 SickMind
  • 07 Pensa
  • 08 OtsampaPe8ane
  • 09 miner
  • 10 TlHAT

Ssq:
Dawn   0%
Dusk   0%
Day