પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 yul ghost sentinel guide HighFive5 🍖 Server L2 Zavod x1 Gujarati Classic PTS

કુળ - RetroFM.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 an1me 234D. 7H. 2023-Jun-08 Maestro +
2 Faster6 0D. 23H. 2023-Mar-23 Bishop -
3 Faster7 0D. 22H. 2023-Mar-23 Bishop -
4 Faster3 1D. 1H. 2023-Mar-23 Bishop -
5 Faster0 1D. 7H. 2023-May-29 Bishop -
6 Faster4 1D. 0H. 2023-Mar-22 Bishop -
7 Faster1 1D. 6H. 2023-Mar-23 Warlock -
8 Faster5 0D. 23H. 2023-Mar-23 Prophet -
9 Faster2 1D. 2H. 2023-Mar-23 Bishop -
10 Sara3 0D. 11H. 2023-Mar-23 Hawkeye -
11 Sara0 0D. 11H. 2023-May-29 Hawkeye -
12 Sara5 0D. 11H. 2023-Mar-23 Abyss Walker -
13 Sara7 0D. 11H. 2023-Mar-23 Shillien Elder -
14 Sara6 0D. 10H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
15 Sara1 0D. 11H. 2023-Mar-23 Hawkeye -
16 Sara2 0D. 11H. 2023-Mar-23 Hawkeye -
17 Sara4 0D. 11H. 2023-Mar-22 Silver Ranger -
18 Fes2 0D. 10H. 2023-Mar-23 Warlock -
19 Kara1 0D. 8H. 2023-May-29 Soul breaker -
20 Kara2 0D. 6H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
21 Kara4 0D. 6H. 2023-Mar-22 Soul breaker -
22 Kara5 0D. 7H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
23 Kara6 0D. 5H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
24 Kara7 0D. 6H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
25 Kara0 0D. 6H. 2023-May-29 Soul breaker -
26 Kara3 0D. 6H. 2023-Mar-23 Soul breaker -
27 Raga0 0D. 11H. 2023-May-29 Sorcerer -
28 Raga2 0D. 6H. 2023-Mar-23 Sorcerer -
29 Raga3 0D. 6H. 2023-Mar-23 Sorcerer -
30 Raga4 0D. 5H. 2023-Mar-22 Sorcerer -
31 Raga5 0D. 6H. 2023-Mar-23 Sorcerer -
32 Raga6 0D. 6H. 2023-Mar-23 Sorcerer -
33 Raga7 0D. 6H. 2023-Mar-23 Sorcerer -
34 Raga1 0D. 10H. 2023-May-29 Sorcerer -
35 Gera0 0D. 6H. 2023-May-29 Elemental Summoner -
36 Gera2 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
37 Gera3 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
38 Gera4 0D. 6H. 2023-Mar-22 Elemental Summoner -
39 Gera5 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
40 Gera6 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
41 Gera1 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
42 Gera7 0D. 6H. 2023-Mar-23 Elemental Summoner -
43 Fes5 0D. 8H. 2023-Mar-23 Warlock -
44 Fes6 0D. 8H. 2023-Mar-23 Warlock -
45 Fes3 0D. 9H. 2023-Mar-23 Warlock -
46 Fes4 0D. 8H. 2023-Mar-22 Warlock -
47 Fes0 0D. 10H. 2023-May-29 Warlock -
48 Fes1 0D. 9H. 2023-May-29 Bishop -
49 Fes7 0D. 8H. 2023-Mar-23 Warlock -
50 Faza0 0D. 6H. 2023-May-29 Necromancer -
51 Faza1 0D. 6H. 2023-May-29 Bishop -
52 Faza2 0D. 6H. 2023-Mar-23 Necromancer -
53 Faza3 0D. 6H. 2023-Mar-23 Necromancer -
54 Faza4 0D. 5H. 2023-Mar-22 Necromancer -
55 Faza5 0D. 6H. 2023-Mar-23 Necromancer -
56 Faza6 0D. 5H. 2023-Mar-23 Necromancer -
57 Faza7 0D. 5H. 2023-Mar-23 Necromancer -
58 2131232132 0D. 0H. 2021-Feb-05 Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RetroFM Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG L2 high five lvl up guide lineage 2 goddess of destruction

ખેલાડીઓ:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Naru
  • 06 GG
  • 07 French
  • 08 SaintAlex
  • 09 jurik87
  • 10 AEF

Ssq:
પરો.   48.72%
સાંજ   51.28%
દિવસ  11