பக்க தலைப்பு: Lineage euro HighFive 🍔 Top Server Federation x15 Tamil Classic PTS

கணக்கு: விருந்தினர் பயனராக உள்நுழைக
குலத்தை - DeathSpell.
பெயர் நேரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள் கடைசி உள்நுழைவு வகுப்பு  
1 Murielle 169D. 22H. 2024-Feb-28 Titan -
2 Renamed9421 124D. 21H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
3 YOLANDAEL 57D. 20H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
4 Renamed5344 118D. 10H. 2024-Feb-25 Storm Screamer -
5 DiZaR 45D. 23H. 2024-Feb-25 Archmage -
6 CarlaDreams 947D. 3H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
7 VOLDEN 58D. 2H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
8 JIeccb 62D. 15H. 2024-Feb-25 Cardinal -
9 Raicel 171D. 21H. 2024-Feb-28 Shillien Saint -
10 Olimpusik 722D. 13H. 2024-Feb-28 Hierophant -
11 CIUBUK 794D. 14H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
12 VOOLK 242D. 14H. 2024-Feb-28 Titan -
13 MARWA 489D. 7H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
14 Rebecka 117D. 22H. 2024-Feb-25 Storm Screamer -
15 EREOMA 40D. 4H. 2024-Feb-28 Elemental Master -
16 IIIYPABI 98D. 5H. 2024-Feb-28 Titan -
17 PATRIOTNEC 133D. 2H. 2024-Feb-28 Soultaker -
18 ERIINA 673D. 2H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
19 APIHA 29D. 10H. 2024-Feb-28 Hierophant -
20 HekpBoBa 14D. 0H. 2024-Feb-28 Soultaker -
21 EUS 180D. 9H. 2024-Feb-28 Soultaker -
22 GIEBRI 581D. 21H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
23 HEVEN1 129D. 1H. 2024-Feb-28 Titan -
24 ERINA1 151D. 15H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
25 MEAU1 149D. 8H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
26 VAVAN1 150D. 15H. 2024-Feb-28 Hierophant -
27 CUBUK1 157D. 13H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
28 GABRI1 149D. 10H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
29 KRUD1 103D. 13H. 2024-Feb-28 Soultaker -
30 Schokolade 96D. 13H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
31 VIPxxxDOD 37D. 21H. 2024-Feb-28 Soultaker -
32 RGCsus 10D. 14H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
33 DanceElements 52D. 11H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
34 MEAU 634D. 8H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
35 KonKritx 56D. 0H. 2024-Feb-28 Hierophant -
36 HEVEN3 46D. 23H. 2024-Feb-28 Titan -
37 MAARWA 260D. 18H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
38 ERIIINA 47D. 16H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
39 MEAAU 46D. 21H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
40 VAAVAN 46D. 8H. 2024-Feb-28 Hierophant -
41 CUUBUK 53D. 10H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
42 GAEBRI 45D. 23H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
43 kotVODKA 13D. 22H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
44 DATSENT 36D. 16H. 2024-Feb-28 Titan -
45 MARRWA 43D. 22H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
46 ERIINKA 36D. 11H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
47 KITSMEAU 36D. 6H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
48 ISTORIK 36D. 11H. 2024-Feb-28 Hierophant -
49 CIUBUKIS 38D. 14H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
50 GEBRIS 36D. 19H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
51 HIVVEN 27D. 10H. 2024-Feb-28 Titan -
52 MARWWA 33D. 2H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
53 IRIINKA 27D. 19H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
54 MEIU 27D. 20H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
55 EARIK 27D. 15H. 2024-Feb-28 Hierophant -
56 CIIUBIK 29D. 11H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
57 GEEBRI 27D. 0H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
58 LYLEA 13D. 23H. 2024-Feb-28 Cardinal -
59 HOIVEN 22D. 4H. 2024-Feb-28 Titan -
60 MAORSA 25D. 11H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
61 EIRINKA 21D. 14H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
62 MLIIU 21D. 17H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
63 VOIVAN 21D. 18H. 2024-Feb-28 Hierophant -
64 GAMBRI 22D. 0H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
65 EARNA 1885D. 3H. 2024-Feb-20 Warsmith +
66 PPII 31D. 2H. 2024-Feb-28 Soultaker -
67 IIPP 33D. 0H. 2024-Feb-28 Soultaker -
68 PPIIP 26D. 8H. 2024-Feb-28 Soultaker -
69 BISHU 19D. 11H. 2024-Feb-28 Soultaker -
70 BIISHU 14D. 15H. 2024-Feb-28 Soultaker -
71 GLARA 17D. 19H. 2024-Feb-28 Soultaker -
72 GLACA 18D. 12H. 2024-Feb-28 Soultaker -
73 PPLIRA 23D. 17H. 2024-Feb-28 Soultaker -
74 GOLKON 28D. 3H. 2024-Feb-28 Soultaker -
75 FLITHI 16D. 22H. 2024-Feb-25 Soultaker -
76 PPBAZ 18D. 23H. 2024-Feb-28 Soultaker -
77 CIUBIK 23D. 20H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
78 URKUS 108D. 7H. 2024-Feb-25 Titan -
79 tjttj 80D. 0H. 2024-Feb-25 Dreadnought -
80 LONNG 10D. 13H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
81 NLONG 14D. 7H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
82 KILONG 8D. 16H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
83 zKnockOuTz 12D. 5H. 2024-Feb-28 Titan -
84 zKickaz 24D. 5H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
85 zMy3bIkaz 26D. 8H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
86 zBoogYz 32D. 9H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
87 z6aPaHz 45D. 11H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
88 zPoPPinSz 32D. 19H. 2024-Feb-28 Hierophant -
89 zDoDeeKz 24D. 11H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
90 zELeEEz 22D. 3H. 2024-Feb-25 Evas Saint -
91 HORSEAN 6D. 17H. 2024-Feb-28 Titan -
92 ERINOKA 6D. 19H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
93 MIURMUR 6D. 15H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
94 VOLIKAN 6D. 13H. 2024-Feb-28 Hierophant -
95 CEAIBUK 6D. 18H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
96 GOIEBRI 6D. 16H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
97 VIPxPP 22D. 6H. 2024-Feb-28 Hierophant -
98 VIPxxxSHK 14D. 11H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
99 VIPvxvBD 14D. 1H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
100 VIPvxvSVS 14D. 23H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
101 ALONG 0D. 13H. 2024-Feb-28 Dominator -
102 xKnockOuTx 9D. 23H. 2024-Feb-28 Titan -
103 xKickax 9D. 13H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
104 xMy3blkAx 9D. 12H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
105 xBoogYx 10D. 0H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
106 x6aPaHx 15D. 12H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
107 xPoPPinSx 9D. 5H. 2024-Feb-28 Hierophant -
108 xDoDeeKx 7D. 3H. 2024-Feb-28 Soultaker -
109 DRUUM 8D. 0H. 2024-Feb-28 Titan -
110 NIEVA 8D. 0H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
111 MIIIIU 7D. 7H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
112 KLUUN 7D. 19H. 2024-Feb-28 Hierophant -
113 CEOIBUK 7D. 19H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
114 GEOBRI 9D. 4H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
115 ARIIDON 27D. 21H. 2024-Feb-28 Grand Khavatari -
116 BALAUR 89D. 19H. 2024-Feb-25 Fortune Seeker -
117 HORIEST 80D. 7H. 2024-Feb-28 Titan -
118 ERINUS 8D. 2H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
119 MELAINA 62D. 21H. 2024-Feb-28 Soultaker -
120 CLAUDIA 17D. 21H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
121 LOININ 14D. 2H. 2024-Feb-28 Hierophant -
122 KOTIIEA 41D. 3H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
123 LARKA 25D. 11H. 2024-Feb-25 Fortune Seeker -
124 KYBYK 15D. 3H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
125 KISIMIU 4D. 1H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
126 NOOI 4D. 18H. 2024-Feb-28 Titan -
127 KLEEA 4D. 10H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
128 KIITEA 4D. 10H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
129 VOVIIK 4D. 10H. 2024-Feb-28 Hierophant -
130 CIIUBIIK 4D. 13H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
131 GAABRII 4D. 14H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
132 XXMEEN 7D. 22H. 2024-Feb-28 Soultaker -
133 EAKRUD 20D. 7H. 2024-Feb-25 Fortune Seeker -
134 SALVEEA 17D. 18H. 2024-Feb-25 Fortune Seeker -
135 MARWAII 17D. 23H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
136 LAENNA 19D. 2H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
137 DAEWWIN 5D. 6H. 2024-Feb-28 Soultaker -
138 VURKAN 22D. 19H. 2024-Feb-28 Titan -
139 ELVVINA 18D. 7H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
140 IURCKA 18D. 8H. 2024-Feb-28 Hierophant -
141 RADON 16D. 5H. 2024-Feb-25 Soultaker -
142 SAMIRA2 15D. 17H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
143 DARVIIN 5D. 21H. 2024-Feb-25 Grand Khavatari -
144 CLOGNEX 3D. 0H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
145 COGDNEX 3D. 12H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
146 MOIMEAU 3D. 3H. 2024-Feb-28 Warlock -
147 LIIDIIEA 158D. 1H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
148 EUSJOK 166D. 1H. 2024-Feb-25 Soultaker +
149 EUSHOK 7D. 0H. 2024-Feb-28 Soultaker -
150 xELeEEx 6D. 19H. 2024-Feb-25 Evas Saint -
151 BAHYRA 33D. 11H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
152 LadyMa 21D. 12H. 2024-Feb-25 Cardinal -
153 HEVEN 157D. 10H. 2024-Feb-28 Fortune Seeker -
154 EUSMEAU 7D. 18H. 2024-Feb-28 Arcana Lord -
155 BLONG 0D. 14H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
156 MIIRANA1 5D. 5H. 2024-Feb-25 Doomcryer -
157 XLONG 0D. 14H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
158 MIIRANA2 5D. 2H. 2024-Feb-25 Doomcryer -
159 MIIRANA 9D. 4H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
160 DAIIGMAN 10D. 9H. 2024-Feb-28 Titan -
161 SLONG 0D. 15H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
162 SHARAII 17D. 1H. 2024-Feb-25 Warsmith -
163 EUSWSU 1D. 12H. 2024-Feb-28 Sword Muse -
164 LUAZ 1898D. 0H. 2024-Feb-20 Warsmith +
165 LUYLA 9D. 13H. 2024-Feb-25 Cardinal -
166 EUSBDXA 1D. 5H. 2024-Feb-28 Spectral Dancer -
167 BAHIURA 392D. 21H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
168 EVCA 1669D. 11H. 2024-Feb-20 Dwarven Fighter +
169 EUAPPXA 1D. 9H. 2024-Feb-28 Hierophant -
170 Renamedh335627x 1808D. 2H. 2024-Feb-20 Warsmith -
171 SERII 19D. 12H. 2024-Feb-28 Soultaker -
172 LUULA 1895D. 8H. 2024-Feb-20 Warsmith +
173 PLONG 0D. 17H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
174 OALA 1876D. 21H. 2024-Feb-20 Warsmith -
175 BILONG 0D. 22H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
176 LIIUA 1732D. 19H. 2024-Feb-20 Bounty Hunter +
177 JOLONG 0D. 22H. 2024-Feb-28 Doomcryer -
178 ZZUZ 0D. 13H. 2024-Feb-25 Dwarven Fighter -
179 SAMIRA1 15D. 18H. 2024-Feb-25 Doomcryer -
180 SPPII 2D. 14H. 2023-Jul-01 Hierophant -
181 HIVEN 464D. 15H. 2024-Feb-28 Titan -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб DeathSpell Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG

வீரர்கள்:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 SickMind
  • 07 Pensa
  • 08 miner
  • 09 OtsampaPe8ane
  • 10 Pobirushka

Ssq:
டான்   100%
அந்தி   0%
தினம்  10