పుట శీర్షిక: L2 high five adventurer dyes HighFive5 🚓 New World server Zavod x1 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - Fb.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 Renamedq16900 19D. 1H. 2023-Mar-22 Titan -
2 AndrewSha 112D. 6H. 2023-Mar-24 Soultaker -
3 Cytotoxin 73D. 22H. 2023-Mar-24 Grand Khavatari -
4 l 115D. 3H. 2023-Mar-21 Adventurer -
5 Granat 111D. 22H. 2023-Mar-24 Doomcryer -
6 Hurma 110D. 14H. 2023-Mar-24 Spectral Dancer -
7 Aiva 111D. 0H. 2023-Mar-24 Shillien Saint -
8 Saitama 85D. 20H. 2023-Apr-14 Titan -
9 RAMBO 89D. 5H. 2023-Mar-06 Dreadnought -
10 o 106D. 3H. 2023-Mar-22 Doomcryer -
11 Insight 61D. 1H. 2023-Apr-12 Shillien Templar -
12 NoOne 80D. 8H. 2023-May-26 Soul hound -
13 Viola 102D. 0H. 2023-Mar-06 Shillien Saint -
14 Trump 83D. 21H. 2023-May-28 Fortune Seeker -
15 SHE01 66D. 7H. 2023-Mar-06 Shillien Saint -
16 b1oody 40D. 1H. 2023-Mar-20 Spectral Master -
17 F1 96D. 12H. 2023-Apr-12 Spectral Dancer -
18 x 105D. 22H. 2023-Mar-20 Sword Muse -
19 F2 90D. 20H. 2023-Apr-13 Shillien Saint -
20 hm 40D. 22H. 2023-Apr-06 Hierophant -
21 DevilCat 83D. 18H. 2023-Apr-12 Arcana Lord -
22 BD01 66D. 5H. 2023-Mar-05 Spectral Dancer -
23 KT01 39D. 9H. 2023-Mar-05 Arcana Lord -
24 KN01 65D. 5H. 2023-Mar-04 Elemental Master -
25 T14 5D. 6H. 2023-Mar-24 Shillien Templar -
26 Renamed50 105D. 15H. 2023-Mar-17 Soultaker -
27 Viel 88D. 13H. 2023-Mar-06 Spectral Dancer -
28 SWS01 66D. 11H. 2023-Mar-04 Sword Muse -
29 Abyss 38D. 4H. 2023-Mar-01 Spectral Dancer -
30 DOD 88D. 6H. 2023-Mar-09 Soultaker -
31 Siel 55D. 23H. 2023-Mar-06 Sword Muse -
32 mGm 55D. 16H. 2023-Mar-06 Elemental Master -
33 23 54D. 0H. 2023-Mar-06 Doomcryer -
34 MOC 37D. 21H. 2023-Mar-07 Doomcryer -
35 XM 57D. 22H. 2023-Apr-12 Judicator -
36 NaZavoDe 29D. 3H. 2023-Mar-24 Dreadnought -
37 FP01 32D. 22H. 2023-Mar-05 Fortune Seeker -
38 Ars 29D. 21H. 2023-Mar-11 Grand Khavatari -
39 Renamed11232 35D. 9H. 2023-Apr-12 Warsmith -
40 sawer 65D. 21H. 2023-Feb-19 Shillien Saint -
41 SexyExp 21D. 9H. 2023-Apr-12 Wind Rider -
42 Pchela 31D. 13H. 2023-Feb-27 Elemental Summoner -
43 Renamed9854 8D. 12H. 2022-Dec-11 Elemental Summoner -
44 qyqy3 0D. 12H. 2023-Mar-08 Bladedancer -
45 Prince 3D. 1H. 2023-Feb-13 Bishop -
46 Sork3 0D. 8H. 2023-Mar-15 Sorcerer -
47 Sork4 0D. 9H. 2023-Mar-08 Sorcerer -
48 sork1 0D. 8H. 2023-Mar-06 Sorcerer -
49 Sork2 0D. 6H. 2023-Mar-01 Sorcerer -
50 BeatenBeast 0D. 3H. 2023-Feb-19 Destroyer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Fb Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 hf

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 GoToHell
  • 05 Naru
  • 06 GG
  • 07 French
  • 08 SaintAlex
  • 09 jurik87
  • 10 AEF

SSQ:
డాన్   48.72%
డస్క్   51.28%
డే  11