పుట శీర్షిక: Lineage 2 ertheia offline HighFive5 🍖 Server L2 Zavod x1 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - RetroFM.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 an1me 261D. 6H. 2024-Jun-14 Maestro -
2 Faster6 0D. 23H. 2023-Oct-13 Bishop -
3 Faster7 0D. 22H. 2023-Oct-13 Bishop -
4 Faster3 1D. 1H. 2023-Oct-13 Bishop -
5 Faster0 1D. 7H. 2023-Oct-13 Bishop -
6 Faster4 1D. 0H. 2023-Oct-13 Bishop -
7 Faster1 1D. 6H. 2023-Oct-13 Warlock -
8 Faster5 0D. 23H. 2023-Oct-13 Prophet -
9 Faster2 1D. 2H. 2023-Oct-13 Bishop -
10 Sara7 0D. 11H. 2023-Oct-13 Shillien Elder -
11 Sara0 0D. 11H. 2023-Nov-06 Hawkeye -
12 Sara5 0D. 11H. 2023-Oct-13 Abyss Walker -
13 Sara3 0D. 11H. 2023-Oct-13 Hawkeye -
14 Sara4 0D. 11H. 2023-Oct-13 Silver Ranger -
15 Sara6 0D. 10H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
16 Sara2 0D. 11H. 2023-Oct-13 Hawkeye -
17 Fes2 0D. 10H. 2023-Oct-13 Warlock -
18 Kara1 0D. 8H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
19 Kara2 0D. 6H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
20 Kara4 0D. 6H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
21 Kara5 0D. 7H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
22 Kara6 0D. 5H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
23 Kara7 0D. 6H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
24 Kara0 0D. 6H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
25 Kara3 0D. 6H. 2023-Oct-13 Soul breaker -
26 Raga0 0D. 11H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
27 Raga2 0D. 6H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
28 Raga3 0D. 6H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
29 Raga4 0D. 5H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
30 Raga5 0D. 6H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
31 Raga6 0D. 6H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
32 Raga7 0D. 6H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
33 Raga1 0D. 10H. 2023-Oct-13 Sorcerer -
34 Gera2 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
35 Gera3 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
36 Gera4 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
37 Gera5 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
38 Gera6 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
39 Gera0 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
40 Gera1 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
41 Gera7 0D. 6H. 2023-Oct-13 Elemental Summoner -
42 Fes5 0D. 8H. 2023-Oct-13 Warlock -
43 Fes6 0D. 8H. 2023-Oct-13 Warlock -
44 Fes3 0D. 9H. 2023-Oct-13 Warlock -
45 Fes4 0D. 8H. 2023-Oct-13 Warlock -
46 Fes0 0D. 10H. 2023-Oct-13 Warlock -
47 Fes1 0D. 9H. 2023-Oct-13 Bishop -
48 Fes7 0D. 8H. 2023-Oct-13 Warlock -
49 Faza0 0D. 6H. 2023-Oct-13 Necromancer -
50 Faza1 0D. 6H. 2023-Oct-13 Bishop -
51 Faza2 0D. 6H. 2023-Oct-13 Necromancer -
52 Faza3 0D. 6H. 2023-Oct-13 Necromancer -
53 Faza4 0D. 5H. 2023-Oct-13 Necromancer -
54 Faza5 0D. 6H. 2023-Oct-13 Necromancer -
55 Faza6 0D. 5H. 2023-Oct-13 Necromancer -
56 Faza7 0D. 6H. 2023-Oct-13 Necromancer -
57 2131232132 0D. 0H. 2021-Feb-05 Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RetroFM Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 3ae6y4ka
  • 03 ShveD
  • 04 Shepy
  • 05 GoToHell
  • 06 Anakima
  • 07 FrenzyBOY
  • 08 VladKuvalda
  • 09 YouNext
  • 10 EvaLangoria

SSQ:
డాన్   0%
డస్క్   0%
డే