Τίτλος σελίδας: Lineage 2 xp penalty HighFive 🚀 Server L2 Federation x15 Greek Classic PTS

Λογαριασμός: Επισκέπτης Είσοδος ως χρήστης
Φυλή - Blizzard.
Όνομα Χρήση χρόνου Τελευταία σύνδεση Κατηγορία  
1 M0LLlKA 212D. 13H. 2024-Feb-28 Evas Saint -
2 6opMeHTaJlb 139D. 20H. 2024-Mar-07 Cardinal -
3 M9lcKo 284D. 18H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
4 Ulka 62D. 0H. 2024-Mar-15 Fortune Seeker -
5 Pe3ugeHT 242D. 11H. 2024-Feb-25 Doomcryer -
6 rpbl3yTanku 22D. 3H. 2024-Apr-17 Grand Khavatari -
7 HopuJlb4aHuH 282D. 13H. 2024-Mar-25 Maestro -
8 KoLLl 238D. 4H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
9 yHuTa3uK 130D. 6H. 2024-Mar-07 Dreadnought -
10 4pokmen 68D. 6H. 2024-Feb-09 Hierophant -
11 rpbl3yBaroHbl 27D. 18H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
12 rpbl3yTaHku 26D. 17H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
13 qpegop 27D. 19H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
14 LLlaJlynoHb 13D. 15H. 2024-Feb-25 Titan -
15 npe3ugeHT 34D. 5H. 2024-Feb-25 Doomcryer -
16 gunJloMaT 32D. 2H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
17 BnyKJla9l 27D. 12H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
18 BblnyKJla9l 28D. 0H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
19 nyxJla9l 28D. 13H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
20 rHuga 27D. 8H. 2024-Feb-25 Shillien Templar -
21 X3kakouTo 26D. 20H. 2024-Feb-25 Evas Saint -
22 Kporap 23D. 6H. 2024-Feb-25 Titan -
23 LLlunoKJl9lK 30D. 17H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
24 ypogo4ka 7D. 18H. 2024-Feb-28 Soultaker -
25 nonaEcTb 18D. 5H. 2024-Feb-28 Soultaker -
26 3a3Ho6a 43D. 18H. 2024-Feb-25 Shillien Templar -
27 gy6uHa 8D. 17H. 2024-Feb-25 Titan -
28 nynceHb 13D. 1H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
29 BynceHb 12D. 18H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
30 negaJlbka 11D. 14H. 2024-Feb-25 Shillien Templar -
31 O6ocCAXA 9D. 6H. 2024-Feb-25 Titan -
32 ynopaHT 12D. 16H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
33 Ccblkyxa 9D. 16H. 2024-Feb-25 Soultaker -
34 3agoK 8D. 19H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
35 Jlo6oK 8D. 17H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
36 npokJlagka 7D. 2H. 2024-Feb-09 Hierophant -
37 6e3Hagera 9D. 20H. 2024-Feb-25 Shillien Templar -
38 nepguHaHT 3D. 17H. 2024-Feb-23 Soultaker -
39 gepeBo 11D. 10H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
40 SuperKypaZak 1D. 15H. 2024-Feb-02 Soul hound -
41 SuperDestrBaum 1D. 5H. 2024-Feb-26 Titan -
42 4uku6p9lk 11D. 14H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
43 CuCoK 8D. 16H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
44 yTonJleHHuk 9D. 7H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
45 BuceJlbHuk 9D. 7H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
46 6yM6apaLLl 2D. 22H. 2024-Feb-09 Hierophant -
47 Jlec6uHaTop 9D. 10H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
48 rageHblLLl 8D. 23H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
49 nogJl9lHa 9D. 2H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
50 OqpTaJlbMoJlor 8D. 18H. 2024-Feb-25 Soultaker -
51 KocMoMopga 8D. 5H. 2024-Feb-25 Soultaker -
52 TBapbu33aga 3D. 16H. 2024-Feb-25 Soultaker -
53 roJloBau33aga 4D. 14H. 2024-Feb-23 Soultaker -
54 AHAJlu3aTop 9D. 0H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
55 PykaCBuHoMaTku 2D. 8H. 2024-Feb-25 Soultaker -
56 negukyJle3 8D. 23H. 2024-Feb-25 Shillien Saint -
57 Magn1 11D. 10H. 2024-Feb-25 Titan -
58 1Magni1 2D. 6H. 2024-Feb-23 Titan -
59 2Magni2 2D. 15H. 2024-Feb-23 Titan -
60 xWarkx1 10D. 3H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
61 xWarkx2 1D. 19H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
62 xWarkx4 0D. 13H. 2024-Feb-14 Doomcryer -
63 xWarkx5 0D. 9H. 2024-Feb-14 Doomcryer -
64 xWarkx6 0D. 9H. 2024-Feb-14 Doomcryer -
65 xWarkx7 0D. 11H. 2024-Feb-14 Doomcryer -
66 xBDxx1 10D. 4H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
67 xBDxx4 2D. 0H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
68 xBDxx5 0D. 8H. 2024-Feb-09 Bladedancer -
69 xBDxx6 0D. 9H. 2024-Feb-09 Bladedancer -
70 xBDxx7 0D. 7H. 2024-Feb-09 Bladedancer -
71 xBDxx8 0D. 9H. 2024-Feb-09 Bladedancer -
72 xSWSx1 10D. 4H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
73 xSWSx2 2D. 4H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
74 xSWSx3 2D. 3H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
75 xSWSx4 0D. 8H. 2024-Feb-09 Swordsinger -
76 xSWSx5 0D. 8H. 2024-Feb-09 Swordsinger -
77 xSWSx6 0D. 6H. 2024-Feb-09 Swordsinger -
78 xSWSxx7 0D. 8H. 2024-Feb-09 Swordsinger -
79 xKotx4 0D. 9H. 2024-Feb-09 Warlock -
80 xKotx5 0D. 7H. 2024-Feb-09 Warlock -
81 xKotx6 0D. 7H. 2024-Feb-09 Warlock -
82 xKotx7 0D. 8H. 2024-Feb-09 Warlock -
83 xSEx1 8D. 1H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
84 xSEx2 2D. 5H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
85 xxSExx3 2D. 17H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
86 babuynya3 2D. 8H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
87 babuynya4 0D. 23H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
88 babuynya5 0D. 15H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
89 babuynya6 0D. 10H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
90 babuynya7 0D. 12H. 2024-Feb-23 Shillien Templar -
91 xKotx1 7D. 23H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
92 xxSExx5 0D. 16H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
93 xxSExx6 0D. 10H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
94 xxSExx7 0D. 12H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
95 xxPPxx3 1D. 14H. 2024-Feb-09 Hierophant -
96 xxPPxx6 0D. 9H. 2024-Feb-09 Prophet -
97 xxPPxx7 0D. 9H. 2024-Feb-09 Prophet -
98 Borzun 1D. 15H. 2024-Feb-23 Titan -
99 lMobisl 0D. 22H. 2024-Feb-23 Titan -
100 Ahastam 0D. 19H. 2024-Feb-23 Titan -
101 npoLLlMaHgoBka 28D. 1H. 2024-Feb-27 Dreadnought -
102 4ery69lLLlKa 0D. 23H. 2024-Feb-23 Titan -
103 ExugHa 56D. 19H. 2024-Mar-07 Doomcryer -
104 yLLlJlenoK 254D. 8H. 2024-Feb-26 Hierophant -
105 lNell 3D. 6H. 2023-Dec-12 Soul hound -
106 ypoguk 10D. 6H. 2024-Feb-28 Soultaker -
107 MaTuJlbga 27D. 15H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
108 Lutiu 52D. 11H. 2024-Feb-28 Soultaker -
109 ygog 16D. 23H. 2024-Feb-28 Soultaker -
110 6ypaB4ek 50D. 17H. 2024-Feb-09 Sword Muse -
111 runHo3ag 26D. 11H. 2024-Feb-28 Soultaker -
112 rHugogaB 54D. 3H. 2024-Mar-07 Shillien Saint -
113 gblpo4ka 50D. 16H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
114 6ax6a6ax 26D. 21H. 2024-Feb-28 Titan -
115 3aPogblLLl 239D. 9H. 2024-Mar-03 Shillien Templar -
116 DarkSwordsman 73D. 5H. 2024-Feb-28 Titan -
117 TyLLlKa 275D. 21H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
118 babuynya1 9D. 19H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
119 babuynya2 3D. 14H. 2024-Feb-28 Shillien Templar -
120 repMuoHa 3D. 12H. 2024-Feb-09 Hierophant -
121 TblXA 13D. 19H. 2024-Feb-17 Adventurer -
122 xWarkx3 1D. 15H. 2024-Feb-09 Doomcryer -
123 gayH 50D. 20H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
124 xxPPxx5 0D. 13H. 2024-Feb-09 Hierophant -
125 xBDxx2 2D. 0H. 2024-Feb-09 Spectral Dancer -
126 ry6oLLlJlen 20D. 15H. 2024-Mar-07 Shillien Templar -
127 BOHI04KA 54D. 1H. 2024-Feb-19 Maestro -
128 KapaMeJlbka 8D. 17H. 2024-Feb-28 Trickster -
129 HoraCBuHoMaTku 4D. 20H. 2024-Feb-23 Soultaker -
130 xKotx3 1D. 19H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
131 xxSExx4 1D. 1H. 2024-Feb-23 Shillien Saint -
132 9lKoH9lLLlKo 64D. 20H. 2024-Feb-28 Elemental Master -
133 ALLlOKA 20D. 4H. 2024-Jan-23 Storm Screamer -
134 WarpWarp 14D. 10H. 2024-Feb-28 Soul hound -
135 xxPPxx4 0D. 17H. 2024-Feb-09 Hierophant -
136 xxPPxx1 5D. 11H. 2024-Feb-09 Hierophant -
137 HeKPoqpuJl 13D. 21H. 2024-Feb-08 Soultaker -
138 HeKPoTBaPb 1D. 12H. 2024-Feb-08 Soultaker -
139 sofafestival 43D. 5H. 2024-Mar-03 Trickster -
140 Jlec6u9lHka 2D. 11H. 2024-Feb-09 Hierophant -
141 xKotx2 1D. 18H. 2024-Feb-09 Arcana Lord -
142 3anagJlo 2D. 8H. 2024-Jan-23 Elemental Master -
143 ge6uJlKa 4D. 9H. 2024-Apr-02 Spectral Master -
144 koHcnupaTop 17D. 5H. 2024-Feb-09 Hierophant -
145 xxPPxx2 1D. 15H. 2024-Feb-09 Hierophant -
146 gynJlo 2D. 3H. 2024-Feb-09 Judicator -
147 goMocegka 1D. 17H. 2024-Feb-09 Judicator -
148 MblMPA 28D. 7H. 2024-Feb-09 Judicator -
149 ko3JluHa 2D. 23H. 2024-Feb-09 Judicator -
150 MuPuMuCTuH 19D. 3H. 2024-Feb-27 Titan -
151 KeHryry 12D. 8H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
152 CBUHOMATKA 13D. 15H. 2024-Mar-03 Dreadnought -
153 Renamed470361 0D. 17H. 2023-Dec-08 Sorcerer -
154 9lEELLlKO 3D. 16H. 2024-Feb-26 Elder -
155 Kop9lBKA 2D. 15H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
156 xxxEropxxx 2D. 9H. 2022-Jul-08 Elemental Summoner -
157 SuperHealZak 0D. 19H. 2024-Jan-29 Shillien Saint -
158 Renamedx400928x 2D. 20H. 2024-Feb-09 Cardinal -
159 SuperDestrZak2 1D. 14H. 2024-Jan-29 Titan -
160 SuperDestrZak1 2D. 15H. 2024-Jan-29 Titan -
161 KaJla6pac 1D. 17H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
162 SuperTankZak 1D. 1H. 2024-Jan-29 Shillien Templar -
163 qpeg9l 0D. 18H. 2022-Nov-28 Elemental Summoner -
164 4enyLLluJla 2D. 11H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
165 KeHTpo 0D. 1H. 2022-Jul-10 Elemental Summoner -
166 xxSUMxx 0D. 7H. 2021-Dec-26 Warlock -
167 uHcTuTyTka 0D. 8H. 2023-Oct-14 Elemental Summoner -
168 A6pakaga6p 0D. 4H. 2022-Jul-20 Elemental Summoner -
169 6blgJlo 1D. 14H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
170 CakeJlb 1D. 22H. 2024-Feb-16 Grand Khavatari -
171 SuperSorkAQ 3D. 1H. 2024-Feb-26 Archmage -
172 BbILLlu6aJla 5D. 16H. 2024-Feb-09 Dominator -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Blizzard Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG Ertheia wizard or fighter L2 Clan quest

Παίκτες:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 zzMaDaMzz
  • 04 AJIBEHA
  • 05 sonex
  • 06 Pensa
  • 07 miner
  • 08 OtsampaPe8ane
  • 09 LeoDaVinchi
  • 10 Pobirushka

Ssq:
Αυγή   100%
Σούρουπο   0%
Ημέρα