Säitentitel: Lineage2bot HighFive ♻ Server L2 Federation x15 Luxembourgish Classic PTS

Kont: Gaascht Login als Benotzer
Clan & ndash; KkLlAaNn.
Numm Benotzt Zäit Leschten Login Klass  
1 xXKeHIIa4uXx 8D. 11H. 2023-Feb-19 Grand Khavatari -
2 napoBAPKa 95D. 16H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
3 XH9lIIIAX 158D. 1H. 2023-Jun-08 Titan -
4 skladKRAFT 645D. 3H. 2023-Jun-08 Maestro -
5 lNancyl 88D. 1H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
6 MikroOrc 321D. 12H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
7 MACTEPkey 133D. 19H. 2023-Jun-08 Adventurer -
8 Neoppa 372D. 23H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
9 xH9lIIIKAx 70D. 10H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
10 KOIIEYKA 101D. 22H. 2023-Jun-08 Dreadnought -
11 Bluz 372D. 10H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
12 Mypeno4ek 126D. 9H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
13 Naina 263D. 17H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
14 Okpuk 78D. 11H. 2023-Jun-08 Mystic Muse -
15 XIL7 36D. 7H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
16 Epka 44D. 17H. 2023-Jun-08 Titan -
17 r0ee 183D. 1H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
18 Skripa4ka 58D. 17H. 2023-Jun-08 Soultaker -
19 Monsaro 83D. 22H. 2023-Jun-08 Hierophant -
20 tankU4 157D. 4H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
21 KynoJl 151D. 4H. 2023-Jun-08 Soultaker -
22 MpMppp 122D. 3H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
23 lATOCl 148D. 0H. 2023-Jun-08 Hierophant -
24 Bluzka 6D. 8H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
25 Dalyda 114D. 22H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
26 u6HXaTa6 47D. 21H. 2023-Jun-08 Doombringer -
27 xZAZAx 75D. 8H. 2023-Jun-08 Titan -
28 MrBluz 123D. 4H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
29 MpMp 35D. 15H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
30 MssMaTuJlbDa 115D. 13H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
31 4epHoTa 34D. 22H. 2023-Jun-08 Soultaker -
32 6ecToJlo4b 58D. 21H. 2023-Jun-08 Hierophant -
33 DoHHaPo3a 51D. 8H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
34 DagHepuc 28D. 13H. 2023-Jun-08 Titan -
35 lVloHa 5D. 10H. 2023-Jun-08 Titan -
36 BladyMary 8D. 5H. 2023-Jun-08 Titan -
37 KxaJlDporo 12D. 12H. 2023-Jun-08 Titan -
38 Apb9l 9D. 5H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
39 CTeJlo4ka 6D. 8H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
40 6oBapu 24D. 5H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
41 x6ereMoTx 22D. 0H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
42 lvluO 27D. 19H. 2023-Jun-08 Grand Khavatari -
43 lBluzl 35D. 2H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
44 PuoPuTa 34D. 7H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
45 raJlka 14D. 4H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
46 EBreHu9l 19D. 12H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
47 Cepce9l 10D. 22H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
48 CaHDoP 18D. 17H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
49 EllaRiya 14D. 3H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
50 WJuK 13D. 6H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
51 CMuTT 12D. 23H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
52 raJladpueJlb 9D. 1H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
53 Extazzi 5D. 14H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
54 DuMuyPr 47D. 22H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
55 Jlyu3a 35D. 3H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
56 HageR 33D. 20H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
57 E1MiRa 22D. 13H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
58 CoJlbBeyr 29D. 16H. 2023-Jun-08 Hierophant -
59 DuoHa 29D. 18H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
60 DyPuMaP 22D. 9H. 2023-Jun-08 Soultaker -
61 6a9lDepka 43D. 23H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
62 SuzyWong 32D. 7H. 2023-Jun-08 Hierophant -
63 Energ1zerR 19D. 22H. 2023-Jun-08 Shillien Saint -
64 Zulfiya 24D. 22H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
65 CuBuJlJla 28D. 13H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
66 DeCaD 31D. 15H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
67 KoJloM6uHa 23D. 10H. 2023-Jun-08 Soultaker -
68 DoHryaH 15D. 22H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
69 Pla41Do 72D. 15H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
70 K1auDia 59D. 16H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
71 4eJleHTaHo 23D. 2H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
72 Mopu 18D. 16H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
73 CaMMeP 21D. 12H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
74 JlaePT 33D. 16H. 2023-Jun-08 Hierophant -
75 ShaNgRi1a 21D. 8H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
76 KrezyLedy 18D. 2H. 2023-Jun-08 Soultaker -
77 Dporo 17D. 11H. 2023-Jun-08 Titan -
78 Chado 14D. 7H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
79 DaHueJlb 14D. 14H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
80 BlueHearT 15D. 16H. 2023-Jun-08 Hierophant -
81 DoHPe6a 12D. 18H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
82 KaTaJla 12D. 1H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
83 4iguk 10D. 9H. 2023-Jun-08 Hierophant -
84 IIaoJlo 10D. 5H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
85 A6dyJla 16D. 0H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
86 6upoH 10D. 19H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
87 KuNzO 9D. 13H. 2023-Jun-08 Hierophant -
88 AdB0kaT 11D. 22H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
89 PyX 12D. 1H. 2023-Jun-08 Soultaker -
90 Mer3oTa 90D. 4H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
91 He0pK 14D. 14H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
92 raBpoIII 17D. 5H. 2023-Jun-08 Hierophant -
93 CeMM 6D. 3H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
94 Deedl 38D. 14H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
95 reHdaJlbqp 6D. 13H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
96 HukuTTa 9D. 21H. 2023-Jun-08 Grand Khavatari -
97 AeJluTa 45D. 8H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
98 BoJlaHg 8D. 23H. 2023-Jun-08 Evas Saint -
99 A3a3eJlJlo 11D. 21H. 2023-Jun-08 Shillien Saint -
100 iAPJlEkuH 11D. 10H. 2023-Jun-08 Soultaker -
101 Fuk0 11D. 13H. 2023-Jun-08 Soultaker -
102 FuR1ya 7D. 21H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
103 Saute 42D. 6H. 2023-Jun-08 Doombringer -
104 Lakk1 5D. 6H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
105 Bblxyxo1b 5D. 10H. 2023-Jun-08 Hierophant -
106 FeHu4ka 5D. 17H. 2023-Jun-08 Soultaker -
107 0pu0H 5D. 21H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
108 PT14ka 6D. 4H. 2023-Jun-08 Hierophant -
109 IIycu 6D. 0H. 2023-Jun-08 Arcana Lord -
110 MaJloBuTa 6D. 14H. 2023-Jun-08 Soultaker -
111 yncc 4D. 9H. 2023-Jun-08 Titan -
112 IIaHHo4ka 4D. 2H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
113 1eu1a 2D. 22H. 2023-Jun-08 Shillien Saint -
114 cyc1uk 3D. 18H. 2023-Jun-08 Soultaker -
115 IIoXyXoJlb 6D. 13H. 2023-Jun-08 Shillien Templar -
116 B0P4yH 5D. 9H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
117 INancyI 226D. 11H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
118 HalfTiger 259D. 13H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
119 chuaru 260D. 11H. 2023-Jun-08 Cardinal -
120 4i4ka 6D. 9H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
121 GGQQ2 134D. 1H. 2023-Jun-08 Soultaker -
122 MapuoT 5D. 7H. 2023-Jun-08 Doomcryer -
123 lSidl 290D. 18H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
124 Kardio 60D. 19H. 2023-Jun-08 Cardinal -
125 Swsinka 47D. 8H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
126 boeee 315D. 20H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
127 2pa3aKy 8D. 1H. 2023-Jun-08 Dominator -
128 DoHaJlbD 57D. 18H. 2023-Jun-08 Soul hound -
129 G1issade 42D. 10H. 2023-Jun-08 Soul hound -
130 Br1se 58D. 5H. 2023-Jun-08 Trickster -
131 62Rus 243D. 3H. 2023-Jun-08 Soultaker -
132 uroroIIIa 4D. 0H. 2023-Jun-08 Elemental Master -
133 ISidI 228D. 5H. 2023-Jun-08 Sword Muse -
134 SBlir 35D. 18H. 2022-Dec-12 Soul hound -
135 Tayna 34D. 7H. 2023-Jun-08 Dominator -
136 lvlaHbKa 29D. 9H. 2023-Jun-08 Adventurer -
137 JluaHHa 1D. 15H. 2023-Jun-08 Paladin -
138 1eGo1as 31D. 0H. 2023-Jun-08 Moonlight Sentinel -
139 gg222 83D. 1H. 2023-Jun-08 Elemental Master -
140 rr35 60D. 19H. 2023-Jun-08 Elemental Summoner -
141 CoJloxa 45D. 4H. 2023-Jun-08 Dominator -
142 skladAx7 57D. 11H. 2023-Jun-08 Bounty Hunter -
143 4izaRe 28D. 13H. 2023-Jun-08 Sagittarius -
144 GQQQ1 148D. 13H. 2023-Jun-08 Archmage -
145 skladPA3HOE 61D. 2H. 2023-Jun-08 Bounty Hunter -
146 rr37 251D. 8H. 2023-Jun-08 Spellsinger -
147 SSSxxGHPxxGCP 511D. 14H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
148 Ha3ryJl 8D. 8H. 2023-Jun-08 Ghost Sentinel -
149 skladSx7 66D. 22H. 2023-Jun-08 Bounty Hunter -
150 ECTbxxxxxBCE 480D. 22H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
151 skladDxBxC 85D. 1H. 2023-Jun-08 Bounty Hunter -
152 ECTbxxxBCE 491D. 19H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
153 A65 23D. 5H. 2023-Jun-08 Cardinal -
154 SKLADxNxDx 23D. 15H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
155 sklad51 81D. 12H. 2023-Jun-08 Maestro -
156 DJofRy 6D. 10H. 2023-Jun-08 Ghost Hunter -
157 4y4Xe 4D. 17H. 2023-Jun-08 Spectral Master -
158 A60 38D. 10H. 2023-Jun-08 Cardinal -
159 ShaHeRizaDa 5D. 17H. 2023-Jun-08 Storm Screamer -
160 AHT0Hu0 5D. 19H. 2023-Jun-08 Duelist -
161 NanoGnomx7 99D. 6H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
162 Pu4apD 44D. 8H. 2023-Jun-08 Dominator -
163 A66 33D. 9H. 2023-Jun-08 Cardinal -
164 P0lett 5D. 18H. 2023-Jun-08 Wind Rider -
165 Chket 216D. 0H. 2023-Jun-08 Doombringer -
166 Katt6 11D. 0H. 2023-Jun-08 Cardinal -
167 Muse1nside 1D. 16H. 2023-Jun-08 Swordsinger -
168 TANK66 36D. 19H. 2023-Jun-08 Hell Knight -
169 XIL40 2D. 9H. 2023-Jun-08 Cardinal -
170 Jl0JluTA 12D. 16H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
171 lBopo6eul 2D. 9H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
172 GaMgee 2D. 18H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
173 IIeHeJlona 1D. 10H. 2023-Jun-08 Paladin -
174 obamastylex 252D. 11H. 2023-Jun-08 Spectral Dancer -
175 MuHuCmP 262D. 3H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
176 6pueHHa 1D. 20H. 2023-Jun-08 Dreadnought -
177 XaBpoIIIe4ka 2D. 9H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
178 CyccaHHa 1D. 16H. 2023-Jun-08 Evas Templar -
179 xKAKAIIIKAx 229D. 4H. 2023-Jun-08 Titan -
180 Pivos 47D. 9H. 2023-Jun-08 Adventurer -
181 6pblcb 193D. 2H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
182 gnomU3 19D. 14H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
183 Okabe 52D. 8H. 2023-Jun-08 Doombringer -
184 ruMJlu 2D. 9H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
185 ElDJOY 4D. 9H. 2023-Jun-08 Paladin -
186 Xorrapg 2D. 4H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
187 OJlE 2D. 17H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
188 9lHuC 2D. 0H. 2023-Jun-08 Phoenix Knight -
189 TapJlu 2D. 1H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
190 Jlykoe 3D. 14H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
191 TienKuan 1D. 2H. 2023-Jun-08 Treasure Hunter -
192 KJluraH 2D. 22H. 2023-Jun-08 Fortune Seeker -
193 Curypg 2D. 12H. 2023-Jun-08 Dark Avenger -
194 6opolVlup 1D. 0H. 2023-Jun-08 Paladin -
195 YOPuK 1D. 19H. 2023-Jun-08 Phoenix Knight -
196 Avandia 79D. 2H. 2023-Jun-08 Cardinal -
197 Picognom 36D. 23H. 2023-Jun-08 Bounty Hunter -
198 ApAr0pH 1D. 20H. 2023-Jun-08 Phoenix Knight -
199 YokoOna 112D. 15H. 2023-Jun-08 Grand Khavatari -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб KkLlAaNn Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Ertheia Lineage 2 l2 clan ally crest size

Spiller:
  • 01 K1ngMaster
  • 02 KingMast3r
  • 03 sonex
  • 04 zzMaDaMzz
  • 05 SickMind
  • 06 AJIBEHA
  • 07 Pensa
  • 08 OtsampaPe8ane
  • 09 miner
  • 10 Pobirushka

Ssq:
Sonnenopgang   100%
Sonnenënnergang   0%
Dag